ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities
1. B. Aakouk : B. Aakouk , Gevestigd te Zaandam  onder KVK nr: 64214931
2. Klant: Degene met wie B. aakouk een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: B. Aakouk en klant samen.
4. Consument: Een klant die tevens een individu is en die als privèpersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van producten en diensten door of namens B. aakouk.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen
1. Alle prijzen die B. Aakouk hanteert zijn in euro´s en zijn inclusief btw en exclusief overige kosten zoals admistratiekosten,  verzend-of transportkosten tenzij uitdrukkelijk of anders is overeengekomen. 
2. Alle prijzen die B. Aakouk hanteert voor zijn producten of diensten op zijn website, of die anderzins kenbaar zijn gemaakt kan B. Aakouk ten allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die B. Aakouk niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbiedingen c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals vermeld is in lid 3, tenzij het een gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.

Monsters/modellen
Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen dan kan de klant daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Gevolgen van niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn dan is B. Aakouk gerechtigd om de koopovereenkomst per direct te ontbinden.
2. Wanneer de klant in verzuim is is hij bovendien buitengerechterlijke incassokosten en eventuele schadevergoedingen aan B. Aakouk verschuldigd.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding van buitengerechterlijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt mag B. Aakouk zijn veplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  
5. In geval van liquidatie, faillisement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van B. Aakouk op de klant onmiddelijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de (koop)overeenkomst is de klant nog steeds verplicht de overeengekomen prijzen te betalen. 

Herroepingsrecht
1.Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinen op voorwaarde dat:

 • Het product niet is gebruikt.
 • Het product nog in verzegelde verpakking is.
 • Het niet een product is die op maat is gemaakt of is aangepast voor de klant. 
 • Het product geen bodyspray of van dergelijke aard is.
 • Het product geen sample of tester is.
 • Het product geen showmodel is geweest en voor het aangaan van de koopovereenkomst tussen B. Aakouk en de klant deze voorwaarde is overeengekomen.
 • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.

 

2.. De bedenktijd van 14 dagen zoals genoemd in lid 1, vangt aan:

 • Op de dag nadat de klant de laatste onderdeel of product van 1 bestelling heeft ontvangen.
 • Op de dag dat de klant het daadwerkelijk bestelde product(en) heeft ontvangen.

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via oostersparfum@hotmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website oostersparfum@hotmail.com kan worden gedownload.
4. De consument is verplicht om binnen de bedenktermijn van 14 dagen na ontvangst van aankoop, de volledige producten onbeschadigd en ongebruikt te retourneren, wil klant nog gerechtigd gebruik maken van zijn herroepingsrecht.  
5. Bij gebreke aan de verplichtingen aan zijde van de klant binnen de bedenktermijn is B. Aakouk niet verplicht om na de bedenktermijn de koopovereenkomst te ontbinden omdat klant alsnog gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
6. De kosten voor retourneren bij herroepingsrecht komen voor rekening van de klant, tenzij anders is overeengekomen tussen B. Aakouk en klant.
7. Indien de aankoopkosten en eventuele (overige kosten) zoals verzend-en transportkosten volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal B. Aakouk deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig heeft geretourneerd en daarnaast ook aan alle voorwaardes heeft voldaan.

Retentierecht
1. B. Aakouk kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van B. Aakouk heeft voldaan.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan B. Aakouk.
3. B. Aakouk is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan B. Aakouk te verrekenen met een vordering op B. Aakouk.

Eigendomsvoorbehoud
1. B. Aakouk blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan alle betalingsverplichtingen ten aanzien van B. Aakouk, op grond van wat voor met B. Aakouk gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan B. Aakouk zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bewaren.
4. Indien B. Aakouk een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft B. Aakouk het recht om schadevergoeding, gederfde winst en eventuele verliezen te vorderen.

Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij B. Aakouk, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet tijdig of niet geheel worden voldaan, heeft B. Aakouk het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een te late verzending niet kan tegenspreken.

Levertijd
1. De door B. Aakouk opgegeven levertijd zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en een bevestigingsmail daarover van oostersparfum.nl heeft gekregen.
 3. Overschrijding van het opgegeven aflevertijd geeft de klant niet het recht om de koopovereenkomst te ontbinden en evenmin het recht op schade vergoeding, tenzij B. Aakouk niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering
De klant dient ervoor te zorgen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij anders is aangegeven op de website of anders is overeengekomen.

Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan B. Aakouk niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan B. Aakouk, bij gebreke waarvan B. Aakouk niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring
1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten geheel voor rekening van de klant.

Garantie
1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.
2. Garantie met betyrekking op producten geldt niet voor cosmeticaproducten die reeds al in gebruik zijn genomen.
3. De klant mag verwachten dat een besteld product in zijn volledigheid en zonder gebreken zoals product is bedoeld na productie, aan hem wordt afgeleverd. 

Ruilen
1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • ruilen vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur.
 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking, verzegeld en onbeschadigd.
 • het product is nog niet gebruikt.

2. Afgeprijsde artikelen, showmodels, op maat gemaakte of speciaal voor de klant aangepaste producten en testers en bodysprays kunnen niet worden geruild.

Vrijwaring
De klant vrijwaart B. Aakouk tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door B. Aakouk geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1. De klant dient een door B. Aakouk geleverde product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Blijkt een geleverde product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant B. Aakouk daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat B. Aakouk in staat is hierop adquaat te reageren.
4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan B. Aakouk.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling B. Aakouk ook daadwerkelijk tijdig bereikt.

Aansprakelijkheid B. Aakouk
1. B. Aakouk is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid of onzorgvuldige aanpak.
2.  Indien B. Aakouk aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Alle afbeeldingen, foto´s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichtingen aan zijde van de klant.

Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer B. Aakouk toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door B. Aakouk niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat B. Aakouk in verzuim is.
3. B. Aakouk heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien B. Aakouk kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van B. Aakouk in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan B. Aakouk kan worden toegerekend en een van de wil van B. Aakouk onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkerheid niet van B. Aakouk kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook (voorbeeld dienende) situaties gerekend:
Noodtoestand (zoals burgeropstand, rellen, natuurrampen, epidemieên etc.), wanprestaties en/of overmacht door toeleveranciers, onverwachte stroom-,elektriciteits-,computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overmacht bezorgdiensten, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden, werkonderbrekingen en lockdowns als gevolg van bv. epidemieên.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor B. Aakouk 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat B. Aakouk er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomt schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. B. Aakouk is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt te zijn om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging van de overeenkomst
1. B. Aakouk is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal B. Aakouk zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van B. Aakouk.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechterlijke werking zoals bedoeld in artikel 3;83, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer èèn of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van de voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat B. Aakouk bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar B. Aakouk is gevestigd/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld 16 april 2020